Cụ thể hóa để đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng

    Gốc

    ND - Sau gần mười ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ bảy BCH T.Ư Đảng đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126811&sub=49&top=36