Chơi miễn phí Chinh đồ được nhận lương tiền mặt

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Người chơi về nhất (đạt level 60 đầu tiên) được nhận 1.500.000 đồng, người được hạng 2 - 10 nhận 1.000.000 đồng, các hạng tiếp theo nhận 100.000-300.000 đồng.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2008/09/3B9AE8A3