Cải cách cố cạch phong bì

    Gốc

    Hanoinet - Có một thời, cứ sau tờ "Đơn xin...", những người lo xa lại kẹp thêm bên dưới một cái phong bì "tình cảm" để công việc hành chính được hanh thông, đỡ phải chạy nhiều, chờ lâu, được ít... sợ vị "đầy tớ" lấy hành làm chính. Bao giờ khổ chủ "biết điều" mới thôi.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=26978