75.100 đồng/CP gỗ Trường Thành

    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet- 2,8 triệu cổ phần của Công ty Kỹ nghệ gỗ Trường thành (TTFC) đã được bán hết trong ngày 1/10/2007 tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông qua phương thức đấu giá. Theo đó, giá đấu thành công cao nhất là 90.000 đồng/cổ phần; giá đấu thành công thấp nhất là 75.100 đồng/cổ phần; giá đấu thành công bình quân là 80.160 đồng/cổ phần.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=25878