42/42 chỉ tiêu nghị quyết đạt và vượt

Theo báo cáo của UBND H.Xuân Lộc, năm 2022 mặc dù sản xuất nông nghiệp, công nghiệp gặp nhiều khó khăn song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nỗ lực của đoàn thể, nhân dân, doanh nghiệp, huyện đã thực hiện đạt và vượt tất cả chỉ tiêu nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó có 10 chỉ tiêu vượt như: giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, giảm nghèo, tỷ lệ hộ dân nông thôn dùng nước sạch… và 32 chỉ tiêu đạt, không có chỉ tiêu nào chưa hoàn thành.

Cũng theo đánh giá của huyện, hiện cơ cấu nguồn thu ngân sách của địa phương chưa bền vững, nguy cơ dịch bệnh cây trồng vật nuôi thường trực, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và đất đai còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, tới đây địa phương sẽ có các giải pháp khắc phục, cải thiện để đảm bảo phát triển bền vững.

Ban Mai

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/trangdiaphuong/202212/4242-chi-tieu-nghi-quyet-dat-va-vuot-3150927/