Thoát nghèo nhờ những chương trình, dự án thiết thực

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Quảng Nam hiện có 240 xã, phường, thị trấn, trong đó có 77 xã đặc biệt khó khăn miền núi và ven biển, hải đảo. Từ năm 2001 đến nay, tỉnh Quảng Nam đã huy động mọi nguồn lực, xây dựng nhiều chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo. Một số chương trình, dự án đã được triển khai thực hiện, bước đầu đem lại hiệu quả.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=135095&sub=56&top=38