Single top của Anh năm 2008

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Duffy và Alexandra Burke là các nghệ sĩ tiêu thụ album hàng đầu của năm tại Anh, theo số liệu tiêu thụ chính thức.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=120410