Mức hỗ trợ đối với một số công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010?

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Bộ Tài chính: Đối với các hộ nghèo, các hộ thuộc các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã biên giới, mức ngân sách nhà nước hỗ trợ cho công trình vệ sinh môi trường nông thôn tối đa không quá một triệu đồng/hộ (mức cũ: 500.000 đồng).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125487&sub=69&top=40