Không chấm điểm 3 môn: Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Các môn này nếu đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập thì vẫn xếp thành 5 loại giỏi, khá, trung bình, yếu và kém. Kết quả xếp loại trung bình môn học được lấy để tham gia xếp loại học lực mỗi học kỳ và cả năm học.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=95406