Hợp tác phát triển widget cho Internet di động

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Đơn đặt hàng đầu tiên của Joint Innovation Lab là phát triển một nền tảng cho các widget di động.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9901&t=pcolarticle