"Cậu nhỏ" không chịu "làm việc"

    Gốc

    Hanoinet - Tại khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) có sử dụng phẫu thuật Nesbit cho các trường hợp này - bác sĩ dùng chỉ không tan để khâu níu 2 thể hang, làm dương vật thẳng.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=79982