540.757 USD nâng cao năng lực đào tạo chăm sóc mắt trẻ em

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tổng giá trị dự án là 540.757 USD (tương đương 8.706.192.300đ), trong đó vốn viện trợ là 480.950 USD do Tổ chức dự án Orbis (Mỹ) tài trợ, vốn đối ứng 59.807 USD do Bệnh viện Mắt TPHCM đóng góp.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=50770