Yêu cầu rà soát diện tích được miễn thủy lợi phí xong trước 30/11

UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 10681/VP-KT về việc yêu cầu sở, ngành liên quan rà soát diện tích miễn thủy lợi phí, biện pháp tưới tiêu trên địa bàn thành phố và báo cáo xây dựng dự toán kinh phí miễn thủy lợi phí năm 2016.

Theo đó, UBND TP Hà Nội nhận được văn bản của Sở Tài chính về việc rà soát diện tích miễn thủy lợi phí, biện pháp tưới tiêu trên địa bàn thành phố và báo cáo xây dựng dự toán kinh phí miễn thủy lợi phí năm 2016. Trong đó đề nghị, để đảm bảo tính chính xác số liệu về diện tích miễn thu thủy lợi phí và biện pháp, hình thức tưới, tiêu trên địa bàn thành phố, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) khẩn trương rà soát, hoàn thiện đầy đủ các nội dung về số liệu diện tích được miễn thu thủy lợi phí theo đúng quy định; biện pháp, hình thức tưới tiêu trên địa bàn thành phố đến thời điểm hiện nay, tham mưu, trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

Ngoài ra, chủ trì, phối hợp với các công ty thủy lợi và UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát tính chính xác của số liệu diện tích miễn thu thủy lợi phí với hợp đồng tưới nước, tiêu nước, cấp nước và có báo cáo đánh giá cụ thể tình hình kê khai diện tích miễn thu thủy lợi phí tại các địa phương trên địa bàn thành phố để làm cơ sở tham mưu, trình UBND TP phê duyệt theo quy định.
Trong văn bản của Sở Tài chính cũng đề nghị, hiện nay, UBND TP đã ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án đặt hàng tạm thời duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh xã hội của các Công ty thủy lợi phục vụ trên địa bàn thành phố năm 2016, trong đó đơn giá đặt hàng theo mức miễn thu thủy lợi phí và diện, tích miễn thu thủy lợi phí của các Công ty thủy lợi hơn 253.971ha.
Số liệu diện tích miễn thủy lợi phí trên khớp đúng với số liệu tại Văn bản số 2730/LS: TC-NN&PTNT ngày 18/5/2016 của liên sở Tài chính - NN&PTNT. Tuy nhiên, ngày 12/9/2016, Bộ Tài chính có văn bản về việc xây dựng dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2016, trong đó đề nghị UBND TP gửi báo cáo xây dựng dự toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2016 về Bộ Tài chính trước ngày 30/9/2016.
Để đảm bảo thời gian báo cáo Bộ Tài chính, Sở Tài chính báo cáo UBND TP xem xét, ký báo cáo gửi Bộ Tài chính theo phương án số liệu tạm thời. Sau khi Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan, tham mưu trình UBND TP phê duyệt diện tích miễn thu thủy lợi phí, biện pháp, hình thức tưới tiêu năm 2016, liên ngành Tài chính - NN&PTNT sẽ tham mưu UBND TP ký văn bản điều chỉnh, bổ sung về việc xây dựng dự toán năm 2016 gửi Bộ Tài chính theo quy định.
Về nội dung trên, UBND TP giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện đầy đủ, đảm bảo tính chính xác về số liệu diện tích được miễn thủy lợi phí. Đồng thời, báo cáo UBND TP trước ngày 30/11/2016.