Yên Bái nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý

Với phương châm coi cán bộ là gốc của công việc, nhiệm kỳ vừa qua, Tỉnh ủy Yên Bái đã tập trung đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, từ đó tạo nên chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, công tác đào tạo cán bộ của Yên Bái cần tiếp tục được đổi mới.