Xuất hiện vụ tấn công khai thác lỗ hổng Microsoft Word

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Vụ tấn công mới là một tài liệu Word có chứa mã shell (shell code) và malware, nhắm vào một lỗ hổng Microsoft vừa vá hôm 9/10/2007.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8012&t=pcolarticle