Xuất bản cuốn sách về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới

Với nhiều nội dung phong phú và đa dạng, các bài viết trong cuốn sách đã tập trung phân tích, thảo luận, làm rõ các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; mối quan hệ biện chứng giữa các hệ giá trị đó.

Cuốn sách “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam là vấn đề hệ trọng, đã được Đảng và Bác Hồ nhiều lần đề cập, khẳng định và có sự tiếp nối, bổ sung, hoàn thiện trong các văn kiện, nghị quyết,…

Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (2021), việc xây dựng các hệ giá trị và chuẩn mực trên đã được nâng lên tầm nhận thức mới, được xem là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, góp phần tạo lập cơ sở vững chắc để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh quan trọng của đất nước trên con đường phát triển nhanh và bền vững.

Triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, quán triệt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ngày 24/11/2021: “Phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, tầm nhìn 2045”, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” ngày 29/11/2022.

Hội thảo không chỉ là dịp tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, mà còn góp phần làm sáng tỏ, phát triển các nội hàm về văn hóa, tạo tiền đề để triển khai hiệu quả, sáng tạo nhiệm vụ xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Trên cơ sở hơn 80 bài viết của đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, một số học viện, trường đại học, viện nghiên cứu, và nhiều nhà khoa học tâm huyết gửi tham gia Hội thảo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã chọn lọc, xuất bản thành cuốn sách cùng tên.

Cuốn sách gồm 5 phần: “Hệ giá trị và chuẩn mực con người”, “Hệ giá trị gia đình”, “Hệ giá trị văn hóa”, “Hệ giá trị quốc gia”, “Những vấn đề chung”. Các bài viết đã tập trung phân tích, thảo luận, làm rõ các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; mối quan hệ biện chứng giữa các hệ giá trị đó.

Với nhiều nội dung đa dạng, phong phú như: “Tính cấp thiết và yêu cầu xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”; “Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, “Về vấn đề xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam”…, cuốn sách là kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị-xã hội, cũng như trăn trở, suy nghĩ đóng góp ý kiến của đông đảo đội ngũ các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

Việc xuất bản cuốn sách nhằm phục vụ công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, phổ biến kết quả nghiên cứu, thảo luận, hướng đến làm rõ và thống nhất trong việc xác định các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để Đảng và Nhà nước ban hành quyết sách tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các hệ giá trị trong đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với mục tiêu xây dựng đất nước ta phát triển bền vững, phồn vinh, hạnh phúc.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/xuat-ban-cuon-sach-ve-he-gia-tri-quoc-gia-he-gia-tri-van-hoa-trong-thoi-ky-moi-post804647.html