Xuất bản cuốn sách Hồ Chí Minh - Nhân văn và phát triển

(CAO) Ngày 9-11, tại Hà Nội, NXB Chính trị Quốc gia-Sự thật tổ chức Lễ trao cuốn sách “Hồ Chí Minh-Nhân văn và phát triển” được xuất bản ở trong nước, tặng tác giả-TS Nguyễn Đài Trang hiện đang sinh sống và làm việc tại Ca-na-đa.

Đây là cuốn sách thứ hai của TS Nguyễn Đài Trang viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, được xuất bản sau cuốn sách đầu tiên “Hồ Chí Minh-Tâm và Tài của một nhà yêu nước” (2011). Cuốn sách “Hồ Chí Minh: Nhân văn và Phát triển” (bản tiếng Việt và tiếng Anh), gồm 7 chương, dày hơn 200 trang. Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc trong nước một cách nhìn, đánh giá về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lịch sử Việt Nam.