Xuân trên miền đất mới

QĐND Online - Dòng Nậm Na vẫn “vặn mình xuyên chỉ váy Mèo”, lặng lẽ chứng kiến đổi thay trên những miền đất nó đi qua. Qua bao đời, sông vẫn chỉ một “giọng” u hoài với những thôn bản tiêu điều, lụp xụp cùng những kiếp người suốt đời suy nghĩ không thể vượt quá được cái ước mơ bát cơm đầy tới miệng, không độn sắn, độn ngô...