Xuân Nộn – Điểm Nông thôn mới ở Đông Anh

Công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013, giai đoạn 2011-2015”, xã Xuân Nộn vinh dự được thành phố tặng Bằng khen về đích xã Nông thôn mới năm 2013.

Xã Xuân Nộn nằm cách trung tâm huyện Đông Anh 7 km về phía Bắc. Diện tích tự nhiên của xã 1.075,72 ha; toàn xã có 3.689 hộ, 13.786 nhân khẩu; trong đó 5.839 người chiếm 75,2% người tham gia lao động ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và là xã được chỉ đạo làm điểm về xây dựng NTM của huyện Đông Anh.

Mặc dù được chỉ đạo xây dựng làm điểm về NTM, nhưng thực trạng khi khảo sát ban đầu so với bộ tiêu chí quốc gia thì xã Xuân Nộn mới có 02/19 tiêu chí đạt. Đó là hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội vững mạnh. Ngoài ra có 06/19 tiêu chí cơ bản đạt là: Bưu điện, Y tế, Giáo dục; nhà ở dân cư, hệ thống điện và hình thức tổ chức sản xuất. Trong đó 11/19 tiêu chí chưa đạt cần phải thực hiện.

Được sự quan tâm chỉ đạo của huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đông Anh, Ban chỉ đạo xây dựng NTM Đông Anh thường xuyên bám sát cơ sở. Đảng bộ, chính quyền đoàn kết nên đã phát huy được truyền thống quê hương cách mạng vào xây dựng NTM.

Tuy nhiên, kinh tế của xã, đời sống nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn. Trong đó kết cấu hạ tầng cần phải đầu tư nhiều. Thực tế trình độ cán bộ xã vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Trình độ dân trí không đồng đều. Phương thức sản xuất theo tập quán cũ, việc tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật hạn chế. Chuyển đổi vật nuôi, cây trồng chưa theo kịp mặt bằng chung xã hội. Thời gian thực hiện xây dựng NTM ngắn. Do vậy, vừa phát triển kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần người dân cũng cần được nâng cao là việc làm khó…

Bước vào xây dựng NTM, Đảng ủy, HĐND, UBND xã phải ban hành nhiều văn bản quan trọng: BCH Đảng bộ đã ra Quyết định số 03/QĐ-UB về thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và Quyết định số 07 về thành lập tổ công tác giúp việc và xây dựng kế hoạch xây dựng NTM. Căn cứ vào 19 tiêu chí đề ra các mục tiêu cho từng năm và các giải pháp thực hiện.

Đánh giá thực hiện đề án NTM ở Xuân Nộn: Trong 19 tiêu chí đạt và cơ bản chuẩn song cần phải đầu tư xây dựng để đạt chuẩn một số tiêu chí về giao thông, trường học và cơ sở văn hóa. Từ thực tế về xây dựng NTM ở Xuân Nộn có thể rút ra một số kinh nghiệm: Sau 3 năm triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, thực hiện là đặt công tác tuyên truyền lên vị trí hàng đầu. Mọi viêc triển khai các dự án đều công khai, minh bạch…

Xuân Nộn – Điểm Nông thôn mới ở Đông Anh - Ảnh 1

Tại Quyết định số 2173/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 4 năm 2014, của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc Công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013, giai đoạn 2011-2015” cho 38 xã thuộc 14 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; trong đó huyện Đông Anh chỉ có 2 xã đó là Xuân Nộn và Nam Hồng vinh dự được thành phố tặng Bằng khen về đích xã Nông thôn mới năm 2013.

Việc xây dựng NTM gồm nhiều nội dung, nhiều mục tiêu bao trùm trên tất cả các lĩnh vực. Do vậy, muốn thành công đòi hỏi phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, sát sao của tất cả các cấp các ngành. Đặc biết là BCĐ nông thôn mới của huyện và sự phối hợp giữa các phòng ban là rất quan trọng.

Trong đó, để đảm bảo sự chỉ đạo được xuyên suốt trong quá trình triển khai thì việc kiện toàn, thành lập BCĐ, tiểu ban thống nhất từ trên xuống là vô cùng quan trọng. Cần đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền; sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể chính trị để vận động nhân dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ về xây dựng NTM.

Phát huy dân chủ trong quá trình tổ chức triển khai để người dân thực sự làm chủ, tự quyết định những công việc xây dựng NTM. Hoàn thành quy hoạch sớm sẽ tạo điều kiện cho thi công xây dựng được thuận lợi. Tập trung dồn điển đổi thửa mới thực hiện được chuyển đổi cơ cấu cây kinh tế, cơ cấu lao động, thu hút được các doanh nghiệp cùng nông dân tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Tạ Đức Minh, Chủ tịch UBND xã/KD&PL