Xử phạt bốn cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm không bảo đảm chất lượng

    Gốc

    NDĐT- Thanh tra Sở khoa học và công nghệ Lào Cai đã đình chỉ lưu thông hàng hóa vi phạm và xử phạt hành chính mỗi cơ sở 1,5 triệu đồng đối với bốn cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105481&sub=67&top=40