Xử nghiêm những sai phạm trong việc sử dụng kinh phí bảo vệ rừng phòng hộ ở huyện Sơn Hà

    Gốc

    ND - Dự án điều chỉnh xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Khúc và công trình thủy lợi Thạch Nham thuộc địa phận huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) được thực hiện gần bốn năm. Tuy nhiên, đã có những sai phạm trong việc quản lý, khoanh nuôi, bảo vệ rừng và sử dụng nguồn kinh phí không chặt chẽ, cắt xén suất đầu tư gây bất bình trong nhân dân, làm thất thoát ngân sách nhà nước...

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105628&sub=67&top=40