Xử lý xăng không chì có nước và methanol

Vừa qua, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và công nghệ) đã có văn bản 359/TĐC-HCHQ trả lời về việc xử lý đối với trường hợp phát hiện trong xăng không chì có hàm lượng nước và methanol.

Vừa qua, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và công nghệ) đã có văn bản 359/TĐC-HCHQ trả lời về việc xử lý đối với trường hợp phát hiện trong xăng không chì có hàm lượng nước và methanol.

CôngThương - Thời gian gần đây, thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và công nghệ, các Sở Khoa học và công nghệ đã tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chất lượng xăng dầu trên địa bàn cả nước. Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng đã có công văn đề nghị Thanh tra Bộ Khoa học và công nghệ hướng dẫn xử lý đối với trường hợp xăng có các chất không được phép có trong xăng và không quy định trong quy chuẩn và tiêu chuẩn. Đặc biệt là vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp xăng không chì có hàm lượng nước và methanol. Về vấn đề này, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp kết quả thử nghiệm phát hiện có nước hòa tan trong xăng, cần tiếp tục thử nghiệm chỉ tiêu số 15 về “ngoại quan” theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN6776:2005. Nếu kết quả thử nghiệm không phù hợp với yêu cầu của chỉ tiêu “ngoại quan” thì cơ quan kiểm tra xử lý xăng là không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng, đồng thời yêu cầu cơ sở kinh doanh xăng dầu kiểm tra xác định nguyên nhân nước tồn tại trong xăng dầu để có biện pháp khắc phục triệt để nguồn xâm nhập nước vào trong xăng dầu.

Trường hợp kiểm tra phát hiện hàm lượng methanol trong xăng không chì thì xử lý theo quy định của pháp luật. Việc thử nghiệm hàm lượng metanol trong xăng không chì được xác định bằng phương pháp thử quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7332:2006 (ASTM D 4815-04).