Xử lý tận gốc để giảm thiểu ô nhiễm môi trường lưu vực sông Nhuệ – Đáy

Hanoinet - Theo thống kê của các Sở TN&MT, trên lưu vực sông Nhuệ - Đáy có các nguồn thải chính gồm: 8 khu công nghiệp và cụm công nghiệp với trên 157 dự án và cơ sở đang hoạt động, 266 cơ sở ngoài khu công nghiệp và cụm công nghiệp,