Xử lý ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Những năm gần đây, kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam liên tục phát triển. Tuy nhiên, cùng với đó, môi trường nông nghiệp, nông thôn ngày càng bị ô nhiễm nặng nề.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=142617&sub=71&top=41