Xử lý hình sự, hành chính đều không xong

    Gốc

    Vụ án khỉ đuôi dài đã được đình chỉ, chuyển sang xử lý hành chính, nhưng cũng không thể thực hiện được, bởi những rắc rối về mặt pháp lý xung quanh nó

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-luat/204796.asp