Xử lý hậu kiểm toán phải bảo đảm nghiêm minh

    Gốc

    Hanoinet - Kết quả kiểm toán phải chỉ rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý vi phạm làm thất thoát ngân sách; việc xử lý hậu kiểm toán phải bảo đảm nghiêm minh mới ngăn chặn tình trạng quản lý ngân sách còn lỏng lẻo hiện nay.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=83468