Xử lý hành chính và kiểm điểm 25 cán bộ

Trong 4 năm (2012-2016), thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã tiếp 2.082 lượt công dân với tổng số 1.194 vụ việc.

Tổng số khiếu nại (KN) là 141 vụ việc; tố cáo (TC) 32 vụ việc; kiến nghị 1.021 vụ việc. Đến nay, UBND thị xã đã giải quyết xong 134 vụ việc KN, đạt 95%; 32 vụ việc TC, đạt 100%.

Qua giải quyết KN, đã kiến nghị hủy phương án bồi thường và thu hồi số tiền gần 2,2 tỷ đồng; kiến nghị lập phương án bồi thường đất nông nghiệp khai hoang cho 2 hộ dân với tổng diện tích 9.427m2; bổ sung phương án bồi thường và chi trả lại công dân hơn 6,3 tỷ đồng; kiến nghị xem xét kiểm điểm trách nhiệm 20 cán bộ và xử lý hành chính 5 cán bộ. Qua giải quyết TC, đã trả lại quyền lợi cho công dân 40 triệu đồng.

Trọng Tài