Xóa nợ thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi

(SGGP). – Ngày 17-1, Thông tư 179/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước 1-7-2007 chính thức có hiệu lực.

Theo đó, tiền thuế được xóa gồm: thuế môn bài, thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế nhà đất, thuế lợi tức, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp. Tiền phạt được xóa bao gồm: tiền phạt chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Đối tượng được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp gồm: hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1-7-2007; doanh nghiệp nhà nước đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1-7-2007 (bao gồm tiền thuế, tiền phạt còn nợ của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc, cửa hàng hạch toán phụ thuộc, đơn vị vãng lai hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp); doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa theo Nghị định 44/1998/NĐ-CP, Nghị định 64/2002/NĐ-CP, Nghị định 187/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần; doanh nghiệp nhà nước thực hiện giao, bán theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP, Nghị định 80/2005/NĐ-CP của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước; doanh nghiệp nhà nước được xác định theo quy định tại Khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29-11-2005.

ĐÌNH LÝ