Xóa nợ thuế phát sinh trước 1-7-2007 cho doanh nghiệp gặp khó khăn

(HNM) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 179/2013/TT-BTC, hướng dẫn xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi, phát sinh trước ngày 1-7-2007.

Theo đó, thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt căn cứ tổng số tiền tại văn bản đề nghị xóa nợ. Việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt sẽ được áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được số tiền thuế nợ hoặc đã ngừng kinh doanh mà vẫn còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1-7-2007. Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã giải thể còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước thời điểm này cũng được xóa nợ, song phải bảo đảm các điều kiện là DNNN hạch toán độc lập, đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền. Đối với DN cổ phần hóa, phải bảo đảm các điều kiện đã chuyển từ DNNN thành công ty cổ phần theo các nghị định của Chính phủ; được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập công ty cổ phần... Thông tư có hiệu lực từ ngày 17-1- 2014.