Xóa bỏ loại hình trường bán công, dân lập ở giáo dục phổ thông

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Theo đó, các cơ sở giáo dục mầm non bán công, dân lập chuyển sang mô hình tư thục, dân lập hoặc công lập.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=150279