Xi măng Hoàng Mai bán đấu giá cổ phần

Ngày 30/11/2007, Công ty Xi măng Hoàng Mai sẽ bán đấu giá 17.794.800 cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội...