Xét tặng Giải thưởng KH&CN cho giảng viên trẻ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có hướng dẫn chi tiết công tác triển khai xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/xet-tang-giai-thuong-khcn-cho-giang-vien-tre-111754.htm