Xếp lớp học với Excel

Việc xếp lớp cần phải thỏa được các tiêu chuẩn sau:

1. Chia đều học sinh của "5 trường tiểu học" và chia đều số học sinh có các học lực giỏi, khá, trung bình vào mỗi lớp. 2. Chọn riêng học sinh khá giỏi vào 1 lớp, còn lại chia đều. 3. Nếu thiết kế form giao diện thì có 1 textbox để nhập số lớp cần chia trên tổng số học sinh, 2 OptionButton để người dùng chọn tiêu chuẩn chia lớp (1 hay 2). Để lập trình giải quyết yêu cầu đặt ra, bạn cần tìm hiểu và nắm vững các vấn đề sau: - Cách thức thiết kế trực quan giao diện cho form ứng dụng. - Cú pháp các lệnh VBA để viết đúng các lệnh hầu miêu tả được thuật giải mong muốn. - Cách thức lập trình truy xuất cell trong từng worksheet Excel. - Thuật giải xếp lớp theo từng tiêu chuẩn mong muốn. Thường có nhiều phương pháp, thuật giải khác nhau cùng giải quyết được bài toán xác định, mỗi phương pháp, thuật giải có những ưu, khuyết điểm riêng. Thí dụ để xếp lớp học sinh theo tiêu chuẩn 1, bạn có thể dùng thuật giải sau đây: 1. Tách các học sinh trong danh sách ra m danh sách khác nhau, mỗi danh sách chỉ chứa học sinh của 1 trường, trong danh sách này, các học sinh sẽ được xếp theo thứ tự từ điểm cao xuống thấp (hay từ giỏi xuống trung bình). 2. Lấy danh sách học sinh của từng trường tiểu học để xếp cho n lớp như sau: 2.1. Lấy từng học sinh và phân phối vào từng lớp theo thứ tự lớp tăng dần. 2.2. Khi phân phối 1 lượt xong cho n lớp thì lấy từng học sinh còn lại của trường hiện hành và phân phối vào n lớp theo thứ tự lớp giảm dần. 2.3. Quay lại bước 2.1 nếu còn học sinh của trường đó. Tương tự, để xếp lớp học sinh theo tiêu chuẩn 2, bạn có thể dùng thuật giải sau đây: 1. Xếp các học sinh trong danh sách theo thứ tự điểm tổng kết từ cao xuống thấp (hay từ giỏi xuống trung bình). 2. Tính số học sinh cho từng lớp SoHS = tổng số/n lớp, có thể thêm 1 học sinh nữa nếu còn dư. 3. Lấy SoHS đầu tiên trong danh sách (đây là các học sinh giỏi nhất) phân phối cho lớp n. 4. Phần các học sinh còn lại sẽ được xếp vào n-1 lớp theo tiêu chuẩn 1 đã giới thiệu ở trên. Sau đây là qui trình điển hình để xây dựng form Excel phục vụ chia lớp theo yêu cầu của bạn dùng 2 thuật giải đề nghị ở trên: 1. Chạy Excel, mở file Excel chứa danh sách học sinh cần chia lớp. Nếu chưa có, bạn có thể chạy macro TaoDSHS được viết dưới đây để tạo danh sách học sinh giả. 2. Chọn menu Tools.Macro.Visual Basic Editor để mở cửa sổ soạn code VBA. 3. Dời chuột về phần tử gốc của cửa sổ "Project" nằm ở trên trái màn hình, ấn phải chuột vào phần tử gốc để hiển thị menu lệnh, chọn mục Insert.Module để tạo mới 1 module mã nguồn VBA. Khi cửa sổ mã nguồn trống hiển thị, bạn hãy nhập đoạn code trong phần Mã nguồn đi theo bài viết (bạn có thể tải về file Excel chứa mã nguồn trong phần thư viện Chương trình mẫu trên website của TGVT). 4. Hiệu chỉnh giá trị các hằng TSHS, SOCOT, COTTR, COTHL, STARTROW trong các lệnh định nghĩa đầu tiên sao cho phù hợp với dữ liệu thực tế. 5. Dời chuột về phần tử gốc của cửa sổ "Project" nằm ở trên trái màn hình, nhấn phải chuột vào phần tử gốc để hiển thị menu lệnh, chọn mục Insert.UserForm để tạo mới 1 Form. Khi cửa sổ thiết kế hiển thị Form trống, bạn thiết kế Form chứa các phần tử giao diện như sau: Lưu ý là vẽ 2 optionButton trong 1 frame có tiêu đề là "Chon tieu chuan xep lop". Đặt tên cho textbox là txtSolop, cho button là btnXeplop, cho optionButton 1 là optButton1, cho optionButton 2 là optButton2. 6. Nhấn đúp chuột vào button để tạo thủ tục xử lý sự kiện click chuột trên button rồi viết code cho thủ tục như sau: Private Sub btnXepLop_Click() Dim solop As Integer 'xác định số lớp cần chia solop = CInt(txtSolop.Text) 'chia lớp theo tiêu chuẩn được chọn If optButton1.Value Then Xeplop1 (solop) Else Xeplop2 (solop) End If End Sub 7. Chọn menu File.Close and Return... để quay về cửa sổ hiển thị bảng tính. 8. Nếu chưa có danh sách học sinh cần xếp lớp, bạn hãy nhập vào và đặt tên cho sheet chứa danh sách học sinh là "DSHS". Nếu muốn tạo danh sách học sinh giả, chọn menu Tools.Macro.Macros để hiển thị cửa sổ macro. Chọn macro có tên là TaoDSHS, chọn button Run để chạy nó và tạo danh sách học sinh giả gồm 300 học sinh của 5 trường tiểu học khác nhau, mỗi học sinh có 3 field thông tin thiết yếu nhất là: họ tên, tên trường, điểm tổng kết. 9. Chọn menu Tools.Macro.Visual Basic Editor để mở lại cửa sổ soạn code VBA. 10. Dời chuột về cửa sổ Project ở phía trên trái màn hình, nhấn đúp chuột vào mục UserForm1 để hiển thị nó. Chọn menu Run.Run Sub/userForm để chạy Form ứng dụng. 11. Khi form ứng dụng hiển thị, nhập số lớp cần chia vào textbox, chọn tiêu chuẩn chia lớp, nhấn chuột vào button "Xep lop" để máy tính chia lớp. 12. Đóng form ứng dụng lại, chọn menu File.Close and Return... để quay về cửa sổ hiển thị bảng tính. Bạn sẽ thấy có nhiều worksheet có tên là "Lop i", mỗi worksheet này chứa danh sách học sinh của 1 lớp. Lưu ý trước khi cần chia lại lớp theo tiêu chuẩn khác, bạn phải xóa các worksheet "Lop i". Option Explicit 'định nghĩa các hằng gợi nhớ cần dùng Const TSHS = 300 'tổng số học sinh trong danh sách Const STARTROW = 2 'hàng chứa học sinh đầu tiên Const SOCOT = 3 'số cột thông tin của mỗi học sinh Const COTTR = 2 'chỉ số cột chứa mã (hay tên) trường Const COTHL = 3 'chỉ số cột chứa điểm TK hay loại xếp hạng 'định nghĩa kiểu miêu tả lớp học Type Lop name As String row As Integer End Type 'định nghĩa danh sách các lớp Dim aLop() As Lop 'macro tạo danh sách 300 học sinh giả Sub TaoDSHS() Dim rg As Range Dim i As Integer, matr As Integer Dim diem As Double matr = 0: diem = 10 Sheets.Add ActiveSheet.name = "DSHS" Columns("A:A").ColumnWidth = 22 Cells(1, 1) = "Ho ten" Cells(1, 2) = "Ma Truong" Cells(1, 3) = "Diem TK" Set rg = Range("A2:Z301") For i = 1 To 300 rg.Cells(i, 1) = "Hoc sinh " & i rg.Cells(i, 2) = matr rg.Cells(i, 3) = diem matr = matr + 1 If matr = 5 Then matr = 0 diem = diem - 0.1 If diem thấp Selection.Sort Key1:=Range(srtr), Order1:=xlAscending, Key2:=Range(srhl), Order2:=xlDescending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:= False, Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2 :=xlSortNormal 'cấp phát n record quản lý n lớp ReDim aLop(1 To n) 'tạo n sheet chứa học sinh của n lớp For i = 1 To n Sheets.Add ActiveSheet.name = "Lop " & i aLop(i).name = "Lop " & i aLop(i).row = STARTROW 'copy hàng tiêu đề từ sheet DSHS sang lớp i For col = 1 To SOCOT ActiveSheet.Cells(STARTROW - 1, col) = Sheets("DSTAM").Cells(STARTROW - 1, col) Next col Next i 'chọn sheet DSTAM để làm việc với nó Sheets("DSTAM").Select 'gọi thủ tục Xeplop1t để xếp các học sinh 'vào n lớp theo tiêu chuẩn 1 Xeplop1t n, STARTROW 'xóa sheet tạm Sheets("DSTAM").Select ActiveWindow.SelectedSheets.Delete End If 'Thủ tục xếp các học sinh vào n lớp theo tiêu chuẩn 1 Sub Xeplop1t(n As Integer, rstart As Integer) 'định nghĩa các biến cần dùng Dim idt As Integer, i As Integer, il As Integer Dim step As Integer Dim col As Integer Dim idxt(0 To 10) As Integer Dim smt(0 To 10) As Integer Dim rg As Range Dim row As Integer, rmax As Integer 'xác định số trường tiểu học và 'vị trí học sinh đầu tiên của từng trường idt = 0: idxt(0) = rstart smt(0) = Cells(rstart, COTTR).Value For i = rstart To STARTROW + TSHS - 1 If Cells(i, COTTR).Value smt(idt) Then idt = idt + 1 idxt(idt) = i smt(idt) = Cells(i, COTTR).Value End If Next i 'xếp các học sinh từng trường vào n lớp il = 1: step = 1 For i = 0 To idt row = idxt(i) If i n Then step = -1 il = n End If If il thấp Selection.Sort Key1:=Range(srhl), Order1:=xlDescending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal 'cấp phát n record quản lý n lớp ReDim aLop(1 To n) 'tạo n sheet chứa học sinh của n lớp For i = 1 To n Sheets.Add ActiveSheet.name = "Lop " & i aLop(i).name = "Lop " & i aLop(i).row = STARTROW 'copy hàng tiêu đề từ sheet DSHS sang lớp i For col = 1 To SOCOT ActiveSheet.Cells(STARTROW - 1, col) = Sheets("DSTAM").Cells(STARTROW - 1, col) Next col Next i 'chọn sheet DSTAM để làm việc với nó Sheets("DSTAM").Select 'tính số học sinh cho mỗi lớp SoHS = TSHS \ n HSDu = TSHS Mod n row = STARTROW 'phân phối các học sinh giỏi nhất vào lớp n i = 0 While i 0 Then 'copy 1 học sinh từ sheet tạm sang lớp n For col = 1 To SOCOT Sheets(aLop(n).name).Cells(aLop(n).row, col) = Cells(row, col) Next col 'cập nhật hàng cần thêm học sinh aLop(n).row = aLop(n).row + 1 End If Set rg = Range("A" & row & ":Z" & (TSHS + STARTROW - 1)) rg.Select 'xếp danh sách học sinh còn lại theo trường 'mỗi trường xếp từ điểm cao -> thấp Selection.Sort Key1:=Range(srtr), Order1:=xlAscending, Key2:=Range(srhl), Order2:=xlDescending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:= False, Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2 :=xlSortNormal 'gọi thủ tục Xeplop1t để xếp các học sinh còn lại 'vào n-1 lớp còn lại theo tiêu chuẩn 1 Xeplop1t n - 1, row 'xóa sheet tạm Sheets("DSTAM").Select ActiveWindow.SelectedSheets.Delete End Sub Nguyễn Văn Hiệp