Xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam mức triển vọng tích cực

Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings vừa xếp Việt Nam ở mức triển vọng tích cực BB.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/xep-hang-tin-nhiem-cua-viet-nam-muc-trien-vong-tich-cuc-58068.htm