Xécbia ấn định tổng tuyển cử trước thời hạn

    Báo VTC News
    Gốc

    Tổng thống Xécbia Boris Tadic đã ký sắc lệnh giải tán Quốc hội và ấn định tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 11/5.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/240204/Default.aspx