Xây dựng tiêu chí sinh viên thủ đô thời đại mới

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet – Nhiệm kỳ IV vừa qua, đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương sinh viên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=119846