Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

  Báo Hà Nội Mới
  251 liên quanGốc

  Hội thảo khoa học 'Vận dụng sáng tạo 'Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam', xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại' vừa tổ chức sáng 22-12 đã tập trung đánh giá về kết quả, thành tựu mà nhân dân cả nước và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng trong hơn 90 năm qua.

  Hơn 40 tham luận khoa học đề cập nhiều nội dung về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và việc vận dụng trong thực tiễn xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Hội thảo đã rút ra nhiều kinh nghiệm hay, đề xuất các chủ trương, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng bảo vệ Thủ đô và đất nước trong tình hình mới.

  Đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến, Bí thư Quận ủy Ba Đình:
  Đề xuất nhiều giải pháp bám sát thực tiễn phát triển Thủ đô

  Nhiều tham luận tại Hội thảo khoa học "Vận dụng sáng tạo "Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại" đề xuất giải pháp bám sát thực tiễn phát triển Thủ đô. Hội thảo quán triệt đầy đủ, sâu sắc hệ quan điểm chỉ đạo của Đại hội Đảng lần thứ XIII, nhất là quan điểm: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Mỗi bước đi của Hà Nội đều thể hiện sự vận dụng đúng đắn, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa các yếu tố “Kế thừa và phát triển, kiên định và đổi mới”.

  Tôi rất tâm đắc với các bài tham luận đã đưa ra giải pháp nhằm giữ nhịp, bước đi vững chắc để bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững và thành công. Để Hà Nội bứt phá, vươn lên, Hà Nội cũng cần phát huy sức mạnh tổng hợp của vùng đất linh thiêng, truyền thống thanh lịch, Thành phố Anh hùng và Thành phố Vì hòa bình, nơi tích tụ nhiều giá trị văn hóa, tinh thần tiên phong, nhạy bén với cái mới; khai thác hình ảnh là một trung tâm văn hóa của nền văn hiến lâu đời; coi đây là hồn cốt của diện mạo Thăng Long - Hà Nội để giới thiệu ra thế giới, góp phần thúc đẩy đầu tư, thương mại, du lịch.

  Đồng chí Lê Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy Đông Anh:
  Nâng cao trí tuệ, bản lĩnh, đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo giải quyết khó khăn, thách thức

  Trước những yêu cầu mới ngày càng cao của Thủ đô và đất nước, Hội thảo khoa học "Vận dụng sáng tạo "Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại" được tổ chức vào thời điểm này rất có ý nghĩa và cần thiết. Các ý kiến tham luận đã khai thác, vận dụng sáng tạo những giá trị to lớn, cốt lõi trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để đề xuất những giải pháp cơ bản, phù hợp với thực tiễn của Thủ đô. Điển hình như giải pháp Đảng bộ Hà Nội cần tiếp tục cố gắng cao độ, không ngừng nâng cao trí tuệ, bản lĩnh, đoàn kết thống nhất để lãnh đạo giải quyết những khó khăn, thách thức đặt ra, đưa sự nghiệp đổi mới của Thủ đô có những đột phá phát triển.

  Từ những giải pháp này, sẽ góp phần đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, vững bước đi lên theo con đường chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trên cơ sở phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong những năm qua và gợi mở, đề xuất nhiều giải pháp có giá trị cho Thủ đô nhằm khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân...

  Đồng chí Lê Đức Hoàn, 71 năm tuổi Đảng, Chi bộ phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín:
  Phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị thế, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô

  Thực tiễn hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng bộ thành phố, nhất là sau 35 năm đổi mới, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện từ kinh tế, văn hóa xã hội đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, đối với công cuộc đổi mới đất nước; thế, lực và uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao.

  Có được những thành tựu đó là do Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quan tâm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng vào điều kiện cụ thể của Thủ đô trong từng giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, Hà Nội hiện gặp không ít khó khăn, thách thức, như: Tác động của đại dịch Covid-19; nhiều vấn đề phức tạp, vướng mắc nảy sinh trong quá trình đô thị hóa, mâu thuẫn giữa yêu cầu bảo tồn với phát triển, nhất là khu vực phố cũ, khu vực nội đô lịch sử… Với nhận thức sâu sắc Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, hội thảo đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để tiếp tục phát huy tốt hơn nữa truyền thống ngàn năm văn hiến, truyền thống cách mạng kiên cường và phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị thế, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô trong xu thế phát triển chung của đất nước.

  Đồng chí Đoàn Văn Oánh, 55 năm tuổi Đảng, Chi bộ 8B, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ:
  Đưa ra giải pháp đánh giá đúng thực trạng, thực chất, đánh giá sát từng cán bộ

  Hội thảo là dịp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô nhìn nhận, phân tích, đánh giá một cách đúng đắn, khách quan, khoa học và làm sáng tỏ các giá trị cốt lõi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 90 năm xây dựng và phát triển. Hội thảo cũng phân tích, làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm về xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Dưới tác động của đại dịch Covid-19, cùng với cả nước, Thủ đô vẫn vững vàng vượt qua mọi trở ngại, đạt được những thành tựu đáng tự hào. Có được những thành quả to lớn này là nhờ Đảng bộ Hà Nội thực hiện Nghị quyết trên nền tảng nhận thức đúng đắn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam; đã phát huy phẩm chất, năng lực, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

  Từ thực tiễn của thành phố Hà Nội, hội thảo đã thảo luận đưa ra giải pháp đánh giá đúng thực trạng, thực chất, đánh giá sát từng cán bộ. Từ đó, có kế hoạch quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách tốt hơn thông qua học tập, nghiên cứu, môi trường công tác, luân chuyển, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ khoa học, phù hợp năng lực, sở trường và yêu cầu, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đưa ra giải pháp cho công tác tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý có đức, có tài thật sự.

  Đồng chí Phan Thị Liên, 40 năm tuổi Đảng, Chi bộ 4, phường Quang Trung, quận Đống Đa:
  Xứng tầm đảng bộ hình mẫu toàn diện về mọi mặt

  Đánh giá 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: Lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ và toàn diện. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đảng bộ Hà Nội - đảng bộ lớn nhất cả nước nên ý kiến tham luận đề xuất Hà Nội tập trung cho nhiệm vụ “then chốt" xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền đô thị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xứng tầm đảng bộ hình mẫu toàn diện về mọi mặt là đúng đắn. Chọn vấn đề trọng tâm, xây dựng đề án đổi mới toàn diện về công tác cán bộ rất cần thiết, bởi đây sẽ là khâu đột phá, quan trọng nhất để xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

  Nhóm phóng viên

  Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/1020757/xay-dung-thu-do-ngay-cang-giau-dep-van-minh-hien-dai