Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc

Với các chiến sỹ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng, đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt và nhiệm vụ bảo vệ biên giới là nhiệm vụ thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xay-dung-the-tran-bien-phong-toan-dan-vung-chac-noi-bien-cuong-to-quoc-post1616845.tpo