Xây dựng 'nền tảng' vững chắc cho Đảng

  Báo Thanh Hóa
  187 liên quanGốcThanh Hóa

  Sự trưởng thành và lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa được bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó, có nhân tố quan trọng là sự vận dụng sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) phù hợp với thực tiễn địa phương theo từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt mới đây nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022, về tăng cường củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Đây được xem là cơ sở hết sức quan trọng để tiếp tục tạo dựng, vun đắp 'nền tảng' vững chắc cho Đảng.

  Một buổi sinh hoạt của chi bộ tổ dân phố Hòa Bình, phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn..

  Tự soi – tự sửa

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, những năm gần đây, các TCCSĐ từng bước được củng cố, xây dựng và phát triển, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ ở cơ sở. Nhìn lại nhiều năm thực hiện, bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng TCCSĐ và phát triển đảng viên mới vẫn còn những hạn chế chưa được khắc phục. Trong đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít TCCSĐ còn yếu, chưa đủ sức phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở, nhất là những nơi có tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội phức tạp. Nhiều TCCSĐ không đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hằng năm và cả nhiệm kỳ, có chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên mới. Trình độ, năng lực của một số bí thư cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ (SHCB) ở nhiều nơi vẫn còn mang tính hình thức, nội dung SHCB còn cứng nhắc, chậm đổi mới, nghèo nàn, đơn điệu nên trí tuệ tập thể của đảng viên chưa được phát huy, nhất là với đảng viên trẻ. Tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình chưa cao, thậm chí có một bộ phận cán bộ, đảng viên còn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm nguyên tắc, kỷ luật Đảng, làm giảm sút niềm tin của Nhân dân đối với Đảng...

  Từ việc nhận diện đúng những hạn chế, tồn tại, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã từng bước gỡ dần những “điểm nghẽn” với việc chỉ đạo kiên quyết, kịp thời, đồng bộ các giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nổi bật là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm ban hành Quyết định số 1051-QĐ/TU quy định “Cấp ủy viên cấp trên dự sinh hoạt với chi bộ” tại khu dân cư nơi địa bàn phụ trách. Mỗi năm, có hàng nghìn lượt cấp ủy viên các cấp về dự SHCB nơi cư trú và tổ chức đảng được phân công phụ trách, góp phần tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đối với chi bộ; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, đồng thời cho ý kiến giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nổi cộm ở cơ sở, góp phần tích cực cùng đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

  Sau Quyết định số 1051-QĐ/TU, năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 66-KH/TU để thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng SHCB trong tình hình mới”. Từ đó, việc sinh hoạt cấp ủy, SHCB trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục được đổi mới, đi vào nền nếp, mở rộng và phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở, chân thành để đảng viên phát huy vai trò, trí tuệ trong trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ. Cùng với đó, Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo việc phát triển đảng viên ở những nơi còn yếu. Để khắc phục những hạn chế trong thực hiện Kết luận 50-KL/TU “Về phát triển đảng viên và chi bộ đảng ở thôn, bản vùng sâu, vùng xa”, năm 2018, Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Công văn số 854-CV/TU “Về việc tiếp tục chỉ đạo, hoàn thành việc xóa “trắng đảng viên” và xóa “chi bộ ghép” ở thôn, tổ dân phố” nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức đảng về công tác phát triển đảng viên.

  Đặc biệt, ở nhiều nhiệm kỳ đại hội, nội dung “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng” được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chọn là khâu đột phá để tập trung thực hiện. Đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lựa chọn “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ” là 1 trong 6 chương trình trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn. Để thực hiện thành công chương trình trọng tâm này, ngày 16-4-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình 13-CTr/TU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ” với nhiều giải pháp trọng tâm, trọng điểm được vạch rõ. Không dừng lại ở đó, ngày 28-5-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về “Tăng cường công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới” với mục tiêu đặt ra hết sức rõ ràng là mỗi năm kết nạp 3.000 đảng viên mới trở lên. Qua việc “tự soi” để nhận diện những khâu yếu, điểm yếu, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã “tự sửa” bằng việc ban hành hàng loạt những quyết định, kế hoạch, chương trình, chỉ thị mới. Qua đó truyền “sức nóng” đến mỗi cấp ủy, TCCSĐ nhằm phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, TCCSĐ, của từng cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ.

  Chuyển biến rõ nét ở mỗi TCCSĐ

  Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có 31 đảng bộ trực thuộc, 1.462 TCCSĐ với 230.741 đảng viên - là đảng bộ có số đảng viên lớn thứ 2 cả nước sau TP Hà Nội. Được xem là “nền tảng” của Đảng, là “hạt nhân” chính trị ở cơ sở, là “cầu nối” giữa Đảng với Nhân dân, Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đã, đang “dồn sức” để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, xây dựng mỗi TCCSĐ thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Và, Chương trình 13-CTr/TU được xem là điểm nhấn nổi bật, là “luồng gió mới” để các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh quyết liệt triển khai, tạo sự chuyển biến rõ nét ở mỗi TCCSĐ ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới.

  Để Chương trình 13-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm đi vào cuộc sống, cấp ủy các cấp đã khẩn trương cụ thể hóa những nội dung liên quan trực tiếp đến ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị mình để triển khai thực hiện. Trong đó, xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong thời gian trước mắt cũng như về lâu dài; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình, bước đi phù hợp, gắn với phân công trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cấp dưới, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

  Đảng bộ huyện Thiệu Hóa có 46 TCCSĐ với khoảng 9.000 đảng viên. Cụ thể hóa Chương trình 13-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 31-5-2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Sau khi quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 06 đến các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, Huyện ủy Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tiến hành rà soát, sắp xếp, củng cố, kiện toàn TCCSĐ bảo đảm tinh gọn, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ, bảo đảm đủ khả năng lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy từ đảng ủy xã đến chi bộ. Sau mỗi kỳ sinh hoạt, đảng ủy, chi bộ đã xây dựng, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch thiết thực với nhiệm vụ chính trị của địa phương và có tính khả thi cao. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ ở Đảng bộ huyện Thiệu Hóa còn được thể hiện rõ nét thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Năm 2021, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 61 lượt TCCSĐ, 112 đảng viên và giám sát 71 lượt TCCSĐ. Ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 121 đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ cấp ủy viên. Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 103 đảng viên vi phạm; đình chỉ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp ủy đối với 12 đồng chí. Cùng với đó, công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên tiếp tục được đổi mới, từ xây dựng kế hoạch đến quy trình, phương pháp đánh giá, xếp loại, cụ thể hóa các tiêu chí để áp dụng trong từng loại hình tổ chức đảng. Theo kết quả xếp loại TCCSĐ năm 2021, toàn đảng bộ có 10 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; số TCCSĐ còn lại đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  Cùng với Chương trình 13-CTr/TU, Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới” được xem là văn bản “mở đường” cho nhiệm kỳ mới để các địa phương vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, rốt ráo hơn. Theo đó, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu kết nạp mỗi năm 3.000 đảng viên mới trở lên, thế nhưng ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã có hơn 4.710 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng (vượt chỉ tiêu 1.710 đảng viên). Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện các giải pháp tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Điều này cho thấy, công tác phát triển đảng viên mới dù khó đến mấy nhưng nếu thực sự đồng sức, đồng lòng thì mọi việc đều có thể tháo gỡ.

  Là huyện miền núi, điều kiện kinh tế còn khó khăn, thành phần dân cư đa dạng nên công tác phát triển Đảng ở Cẩm Thủy chưa khi nào dễ dàng. Thế nhưng, bằng sự quyết tâm, dồn lực và huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, Cẩm Thủy đã làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. Ngay trong năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 51-KH/HU về “Phát triển đảng viên giai đoạn 2021–2025”, đồng thời phân công các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, huyện ủy viên trực tiếp chỉ đạo tại cơ sở; giao chỉ tiêu kết nạp Đảng cho từng đảng bộ, chi bộ cơ sở; hàng tháng rà soát, đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời điều chỉnh các giải pháp cho sát với tình hình, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng của từng năm và cả nhiệm kỳ. Sự chỉ đạo và hành động quyết liệt của các cấp ủy đảng chính là yếu tố “then chốt” tạo nên điểm nhấn trong công tác phát triển đảng viên mới nơi đây. Năm 2021, toàn huyện đã kết nạp được 166 đảng viên mới (đạt 207,5%), vượt cao so với chỉ tiêu đề ra là 80 đảng viên mới/năm.

  Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) diễn ra đầu tháng 5-2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị ở nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở...”. Đặc biệt, Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, đã đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp căn bản. Trong đó chú trọng đổi mới, hoàn thiện tổ chức các loại hình TCCSĐ; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình TCCSĐ; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của TCCSĐ; nâng cao chất lượng SHCB; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở; tăng cường công tác quản lý đảng viên; kịp thời rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách...

  Có thể nói Nghị quyết 21-NQ/TW tiếp tục mở ra đường hướng mới làm cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ. Từ đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng TCCSĐ để lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, phấn đấu đưa Thanh Hóa ngày càng phát triển và ghi dấu ấn đậm nét lên bức tranh phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

  Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp

  Đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 367 doanh nghiệp có tổ chức đảng, chiếm 1,79% số doanh nghiệp toàn tỉnh, tổng số 10.610 đảng viên. Trong đó, trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 41 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với 4.715 đảng viên.

  Nhìn chung, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp đã phát huy tốt vai trò, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người lao động; xây dựng được mối liên hệ và niềm tin giữa các chủ thể chủ doanh nghiệp - người lao động – tổ chức đảng đối với sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo. Tuy nhiên chất lượng hoạt động của một số TCCSĐ trong doanh nghiệp tư nhân còn thấp, phương thức lãnh đạo còn lúng túng; một số tổ chức đảng hoạt động còn hình thức, sinh hoạt tổ chức đảng chưa đúng quy định, chất lượng không cao, chưa thu hút được sự quan tâm, chú ý của chủ doanh nghiệp, đảng viên, người lao động...

  Để tiếp tục nâng cao chất lượng TCCSĐ và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, trước hết cần đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp theo hướng thực chất, hiệu quả. Cốt lõi, nội hàm của việc thành lập, phát triển tổ chức đảng là góp phần quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng việc gặp gỡ, trao đổi và đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy đảng, lãnh đạo đoàn thể với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động và chủ doanh nghiệp. Cùng với đó, phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đồng thuận của chủ doanh nghiệp trong việc phát triển tổ chức đảng, đoàn thể. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Ngoài ra, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong việc phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp. Theo đó, các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên. Thường xuyên tổ chức các phong trào, hoạt động để phát hiện những đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng, rèn luyện đảng viên của Đảng.

  Lương Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Như Thanh: Huyện Như Thanh tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

  Để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên, trong những năm qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Như Thanh đã cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch về nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên.

  BTV Huyện ủy đã tập trung đổi mới công tác cán bộ, thực hiện bố trí người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và một số chức danh chủ chốt cấp xã không phải người địa phương. Hiện nay đã bố trí được 96% số bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương, ngoài ra bố trí một số chức danh phó bí thư trực đảng ủy, phó chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương. Cán bộ được điều động đã phát huy năng lực, đổi mới tư duy lãnh đạo, phương pháp điều hành và hiệu quả công việc cao hơn.

  Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nhất thể bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố, huyện có cơ chế hỗ trợ tăng thêm đối với bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố. Đồng thời, hằng năm BTV Huyện ủy tổ chức gặp mặt bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố, nhằm động viên, khích lệ đội ngũ, cũng như nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở. Cùng với đó, công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho đảng viên được chú trọng, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Làm tốt công tác quản lý đảng viên, công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới, quan tâm kết nạp học sinh các trường THPT đạt kết quả, thành tích học tập cao và đoàn viên, thanh niên ưu tú là tân binh vào Đảng; phân công nhiệm vụ cho đảng viên, đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm.

  Để nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên, thời gian tới cấp ủy từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Ban Chấp hành, BTV về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ; xây dựng đội cán bộ lãnh đạo quản lý thực sự tiền phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Tiếp tục lựa chọn, bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố những nơi có đủ điều kiện; làm tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, nâng tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ trưởng, phó thôn và trưởng, phó các đoàn thể thôn, khu phố.

  Vũ Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Định Tân (Yên Định): Thành công trong công tác xây dựng Đảng góp phần vào thành công trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

  Trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Do đó, để nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, trước hết mỗi đảng viên phải thực hiện nghiêm những quy định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, nghị quyết của Đảng. Đồng thời, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác và đời sống sinh hoạt hàng ngày. “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, đảng viên là hạt nhân chính trị, là cầu nối giữa Đảng với quần chúng Nhân dân. Do vậy phải chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, phát huy tinh thần dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình của mỗi đảng viên.

  Đảng bộ xã Định Tân hiện có 337 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ, trong đó có 4 chi bộ thôn và 5 chi bộ sự nghiệp. Số đảng viên đông nên việc nâng cao tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đảng viên là nhiệm vụ quan trọng. Bởi tư tưởng nhất quán sẽ tạo được sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, phát huy được tính tiền phong, gương mẫu đi đầu trong mọi việc của đảng viên. Đây là một trong những thành công trong công tác xây dựng Đảng của đảng bộ xã, góp phần vào thành công trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với đó, việc duy trì và đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ luôn được chú trọng. Trong sinh hoạt giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đánh giá, xếp loại đảng viên thực chất, khách quan, công khai. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những cán bộ, đảng viên có biểu hiện lệch lạc, nhất là thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao. Đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật cao.

  Trần Thị Thủy, (Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa): Sẵn sàng nhận nhiệm vụ, không ngại khó, ngại khổ, tận tụy với công việc

  Thực hiện nhiệm vụ tổ chức phân công, là cán bộ văn phòng cơ quan Hội LHPN tỉnh, tôi luôn xác định phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, tinh thần xung kích của tuổi trẻ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, không ngại khó, không ngại khổ, trách nhiệm, tận tụy với công việc; tích cực, chủ động tham mưu cho Thường trực, Thường vụ Hội LHPN tỉnh triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội.

  Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bản thân tôi không ngừng nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, tiếp thu tri thức khoa học công nghệ hiện đại để vận dụng có hiệu quả vào quá trình công tác. Với tinh thần “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt, trách nhiệm cao”, trong thực hiện nhiệm vụ công tác văn phòng Hội, tôi chủ động xây dựng kế hoạch, sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Sắp xếp khoa học các văn bản đến, đi theo thứ tự để khi cần tra cứu nhanh hơn; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng thời gian báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ để xây dựng báo cáo hoạt động chung của tỉnh Hội; tích cực tham mưu công tác phòng chống tham nhũng, công tác thi đua khen thưởng, phong trào “dân vận khéo” trong hệ thống hội...

  Ngoài ra, trong hoạt động đoàn, tôi cùng với đoàn viên tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của đoàn cấp trên và chi đoàn cơ quan đề ra, như nhận đỡ đầu 1 trẻ mô côi có hoàn cảnh khó khăn tại phường Đông Tân (TP Thanh Hóa); đảm nhận công trình thanh niên “Trồng, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh”, dọn vệ sinh môi trường cơ quan; phối hợp với công đoàn, hội khuyến học cơ quan tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng...

  Bài và ảnh: Tố Phương

  Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/xay-dung-nen-tang-vung-chac-cho-dang/162408.htm