Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú

QĐND - Lữ đoàn 170 Hải quân thời gian qua đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đưa Cuộc vân động “Xây dựng môi trường văn hóa” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vào thực tiễn hoạt động đơn vị.

QĐND - Lữ đoàn 170 Hải quân thời gian qua đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đưa Cuộc vân động “Xây dựng môi trường văn hóa” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vào thực tiễn hoạt động đơn vị.

Một trong nhiều hoạt động xây dựng môi trường văn háo của Lữ đoàn 171. Nguồn: Internet.

Từ những nội dung, chỉ tiêu theo hướng dẫn, lữ đoàn đã có các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể tạo sự đổi mới toàn diện về môi trường văn hóa trong đơn vị, trong đó mục tiêu xây dựng phẩm chất quân nhân cách mạng được xác định là then chốt, quyết định. Các hoạt động về xây dựng môi trường văn hóa đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị nhằm giáo dục truyền thống, nhân cách, xây dựng bản lĩnh, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, củng cố mối quan hệ cán bộ-chiến sĩ, quân-dân, các giá trị chân-thiện-mĩ cho cán bộ, chiến sĩ.

Đức Nghĩa