Xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa hiện đại

Trong dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội có nêu: “Xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới”.

Ngày nay, những nhân tố mới của thời đại đã xuất hiện, đó là nền kinh tế tri thức; trào lưu XHCN mới và sự khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Vì vậy, Việt Nam tiếp tục kiên định con đường XHCN đã lựa chọn là do quy luật khách quan và tính chất thời đại quy định. Ngoài ra, cần tiếp tục phê phán những luận điểm sai trái, xuyên tạc và phủ nhận những thành tựu đổi mới xây dựng CNXH ở nước ta. Thực tế hơn 20 năm đổi mới và phát triển, đất nước ta đã thu được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử được dư luận trong nước và thế giới ghi nhận. Đó là những thành tựu về xóa đói giảm nghèo; bảo đảm quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị xã hội; kinh tế phát triển với tốc độ nhanh, hạn chế và khắc phục những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu có hiệu quả... Điều cần thiết là chúng ta phải làm rõ hơn việc sử dụng con đường, bước đi, phương thức, biện pháp phát triển có hiệu quả trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền xuyên quốc gia đang giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế toàn cầu như là công cụ đắc lực cho xây dựng nền kinh tế định hướng CNXH. Không nên coi đây là đi theo chủ nghĩa tư bản hoặc CNXH hình thức (như có người quan niệm). Với sự vận dụng tư tưởng “dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mà chủ nghĩa tư bản đang chiếm đa số trên thế giới hiện nay, chúng ta cần quan tâm thực hiện một số giải pháp. Trong lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, cần tạo mối quan hệ đặc biệt với các nước phát triển vì đây là những quốc gia hàng đầu về tiềm lực kinh tế, khoa học - công nghệ có vai trò chi phối thế giới trong vài chục năm nữa. Quan hệ có hiệu quả với họ, chúng ta mới có điều kiện để thực hiện chiến lược “đi tắt, đón đầu” trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong lĩnh vực chính trị - xã hội chúng ta cần có quan hệ chiến lược với các nước có mối quan hệ truyền thống, có chung mục tiêu là xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình, hình thức, màu sắc riêng của mỗi nước và do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Đây cũng là nhân tố quan trọng có thể góp phần loại trừ nguy cơ chệch định hướng XHCN. Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, chúng ta cần đẩy mạnh quan hệ truyền thống với các nước trước đây đã từng là đồng minh chiến lược, giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với xu thế hiện nay và trong vài thập kỷ tới, các giá trị của chủ nghĩa xã hội có thể sẽ từng bước được phục hồi. sản phẩm quân sự, quốc phòng của các nước này vẫn là đối thủ mà các thế lực hiếu chiến không thể coi thường. Tuy nhiên, trong ứng xử với từng đối tác cụ thể, chúng ta cần phải đảm bảo vừa khai thác triệt để thế mạnh của mỗi nước, vừa bảo đảm lợi ích chính đáng của họ, tạo ra sự khắc chế lẫn nhau giữa các nước lớn, các nước phát triển. Làm được điều này sẽ hướng tới xây dựng mối quan hệ chiến lược với các nước lớn nói trên mà vẫn giữ được quan điểm độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, với phương châm: chấp nhận sự tùy thuộc lẫn nhau nhưng không chấp nhận lệ thuộc vào bất kỳ nước nào. Như vậy, chúng ta xây dựng mô hình XHCN Việt Nam hiện đại trên cơ sở vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng toàn bộ những thành tựu tiến bộ của nhân loại đạt được trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản hiện đại là hoàn toàn có cơ sở lý luận và thực tiễn khách quan, khoa học. Nguyễn Nhâm (Viện Chiến lược quân sự, Bộ Quốc phòng)