Xây dựng mô hình nhà xuất bản hiện đại, chuyên nghiệp

    Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị bàn về việc xây dựng mô hình nhà xuất bản trước yêu cầu mới vào ngày 3-6, tại Hà Nội, theo TTXVN.

    Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: Xuất bản là thành tố quan trọng của nền tảng tinh thần xã hội, là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Việc xây dựng một nền xuất bản phù hợp với thực tiễn đất nước, phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, cần phải xây dựng và hoàn thiện mô hình nhà xuất bản trở thành yêu cầu khách quan và cấp thiết.

    B.T.D

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090604013333847P0C1002/xay-dung-mo-hinh-nha-xuat-ban-hien-dai-chuyen-nghiep.htm