Xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Yên Phong

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp Yên Phong - Ảnh 1

Dự án có quy mô diện tích quy hoạch là 313,9 ha; địa điểm tại các xã: Yên Trung, Thụy Hòa, Dũng Liệt và Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án là 2.908 tỷ đồng.

Dự kiến thực hiện dự án trong thời gian 6 năm và được phân thành các giai đoạn sau: giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Quý IV/2015); giai đoạn thực hiện đầu tư: Giai đoạn I (từ quý IV/2015 - Quý III/2017) diện tích 64 ha; giai đoạn II (từ quý IV/2017 – Quý IV/2018) diện tích 72,11 ha; giai đoạn III (từ quý IV/2018 – quý I/2020) diện tích 93,53 ha; giai đoạn IV (từ quý I/2020 – quý IV/2021) diện tích 84,26 ha.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án; tuân thủ việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường theo đúng Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt; thực hiện việc ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư và Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; thực hiện đúng các quy định khi chuyển đổi đất lúa quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó quy định cụ thể tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng triển khai của nhà đầu tư và ưu đãi đầu tư theo các quy định hiện hành.

Đồng thời chỉ đạo đôn đốc các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư triển khai thực hiện các giải pháp liên quan đến đảm bảo đời sống người lao động trong Khu công nghiệp, trong đó có dành đất để xây dựng nhà ở cho người lao động theo quy định tại Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.