Xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản đạt thấp

  Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12-11-2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, kết quả thực hiện xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản đạt được còn rất thấp so với yêu cầu đặt ra.

  Bộ Xây dựng đang sửa đổi Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

  Cụ thể, đến nay có 42 địa phương đã ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, đạt tỷ lệ 66,6%; 33 địa phương đã bố trí kinh phí để xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, đạt tỷ lệ 52,3%; 15 địa phương đã hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và thực hiện công bố thông tin, đạt tỷ lệ 23,8%.

  Theo Bộ Xây dựng, có 4 nguyên nhân chủ yếu khiến kết quả xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản đạt thấp.

  Một là, tại nhiều địa phương, chính quyền các cấp chưa nhận thức được đầy đủ tầm quan trọng của hệ thống thông tin về nhà và thị trường bất động sản, cũng như trách nhiệm của địa phương nên không chú trọng, quan tâm đúng mức cần thiết.

  Hai là, nguồn lực về tài chính, nhân sự tại nhiều địa phương còn hạn hẹp để bố trí kinh phí cho việc điều tra, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, vận hành hệ thống.

  Ba là, chế tài xử lý đối với trường hợp không cung cấp, cung cấp không chính xác, không đầy đủ, không đúng thời hạn thông tin về thị trường bất động sản cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu còn nhẹ, chưa mang tính răn đe.

  Bốn là, một số quy định còn chung chung dẫn đến khó thực hiện trong điều kiện thực tế như quy định về chế độ báo cáo, biểu mẫu thu thập thông tin, dữ liệu, tần suất thực hiện báo cáo...

  Nhằm thực hiện công khai, minh bạch các thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản phục vụ công tác quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương có liên quan, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và các nhu cầu chính đáng khác trong xã hội, đồng thời, bảo đảm phù hợp, tương thích với khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0, Bộ Xây dựng đang xây dựng nghị định thay thế Nghị định số 117/2015/NĐ-CP.

  Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định hiện hành nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập; nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; nắm bắt thông tin tốt hơn để kịp thời điều tiết thị trường bất động sản khi cần thiết.

  Bộ Xây dựng đã dự thảo nghị định thay thế và đang tổ chức lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân để hoàn thiện.

  Dạ Khánh

  Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/1014631/xay-dung-he-thong-thong-tin-ve-nha-o-va-thi-truong-bat-dong-san-dat-thap