Xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở

Là người chiến sĩ công an, ngay từ khi mới bước chân vào lực lượng, bài học đầu tiên của mỗi chúng tôi là bài học về lý tưởng cộng sản, về ý thức và lòng trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, điều đó được thể hiện rõ trong Năm lời thề danh dự CAND.

Vì thế, tôi nghĩ, không riêng gì cá nhân tôi, mà tất cả các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng, ngoài việc có chung những chờ đợi và kỳ vọng như bao người dân khác, chúng tôi còn có niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và mong muốn một kỳ Đại hội thành công tốt đẹp. Bản thân mình, tôi luôn tâm niệm và ý thức rõ nhiệm vụ là cố gắng thực hiện tốt lời thề danh dự: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc; nghiêm chỉnh và triệt để chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị và Điều lệnh Công an nhân dân. Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến... Điều tôi kỳ vọng ở Đại hội này là Đảng ta tiếp tục tập trung các giải pháp cho công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Nhìn lại hai sự kiện phức tạp ở Tây Nguyên trước đây cho thấy rõ hệ thống chính trị cơ sở của ta còn những mặt yếu kém... Tình trạng này do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc không chú trọng đến chất lượng cán bộ, đảng viên ở cơ sở, việc phát triển đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế... Vấn đề cốt lõi là phải làm sao tạo được hạt nhân lãnh đạo bằng công tác xây dựng, phát triển Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo tôi, đây là vấn đề hết sức quan trọng. Vì vậy, tôi mong muốn Đại hội Đảng lần này sẽ quan tâm đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở thật chất lượng. Nếu xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên tại chỗ đủ mạnh, hệ thống chính trị ở cơ sở sẽ hoạt động hiệu quả, giữ vững ổn định. Nhận thức rõ về những chức năng, nhiệm vụ của mình, mỗi chúng tôi cũng tiếp tục rèn đức, luyện tài, không ngừng học tập nâng cao trình độ, hiểu biết về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, mài sắc ý chí chiến đấu để góp phần đập tan âm mưu của các thế lực thù địch đang nhằm vào chống phá Đảng và Nhà nước ta; kiên quyết giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ những thành quả cách mạng mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được trong những chặng đường lịch sử đã qua.