Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về nữ cán bộ, công chức, viên chức

Cùng với việc thu thập, tổng hợp số liệu về công tác cán bộ nữ, các bộ, ngành, địa phương thời gian tới sẽ phối hợp cùng Bộ Nội vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nữ cán bộ, công chức, viên chức trên toàn quốc.

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về nữ cán bộ, công chức, viên chức - Ảnh 1

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương cần xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức của bộ, ngành, địa phương đến năm 2020 (Ảnh minh họa. Nguồn: tuoitrethudo.vn)

Bộ Nội vụ vừa có công văn hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nội dụng cụ thể của “Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020”.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định 515 ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, thuộc trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương mình; đặc biệt lưu ý việc xây dựng và phê duyệt quy hoạch nguồn nữ cán bộ, công chức, viên chức vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp theo quy định.

Đồng thời, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức của bộ, ngành, địa phương đến năm 2020; trong đó quy định các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong đào tạo, bồi dưỡng đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh; tỷ lệ nữ tham gia các khóa đào tạo tại các trường lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước bảo đảm phù hợp với chỉ tiêu, mục tiêu chung; Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý…

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn các bộ, ngành địa phương phối hợp cùng bộ này để triển khai rà soát thể chế, chính sách liên quan đến quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức; đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định, chính sách thúc đẩy bình đẳng giới trong quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức.

Cùng với việc nâng cao năng lực nữ lãnh đạo, quản lý; nữ cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp; thời gian tới các bộ, ngành, địa phương cũng sẽ phối hợp cùng Bộ Nội vụ để tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới trong công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm của các bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2016 - 2020.

Đáng chú ý, các bộ, ngành, địa phương cũng được đề nghị hướng dẫn cùng Bộ Nội vụ tiến hành thu thập, tổng hợp số liệu về công tác cán bộ nữ; các chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nữ cán bộ, công chức, viên chức trên phạm vi toàn quốc.

Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 515 ngày 31/3/2016, “Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020” hướng tới mục tiêu giảm sự chênh lệch về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực giữa nữ cán bộ, công chức, viên chức so với nam cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng tại cơ quan, tổ chức của nhà nước; đồng thời góp phần xây dựng và phát triển vững chắc đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

M.T