Xây dựng Báo cáo chính trị đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024

Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn xây dựng Báo cáo chính trị đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đó, Báo cáo chính trị của đại hội phải đánh giá đúng mức những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm; bám sát định hướng lớn của Trung ương và nghị quyết đại hội đảng bộ cùng cấp, thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội và tình hình nhân dân để xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hướng dẫn nêu rõ: Việc tổ chức xây dựng Báo cáo chính trị của đại hội phải khẩn trương, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và hướng dẫn của Mặt trận cấp trên; phát huy được sự tham gia đóng góp của Mặt trận cấp dưới, các tổ chức thành viên, các cơ quan chính quyền, các vị lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên, các chuyên gia và các tầng lớp nhân dân. Báo cáo phải ngắn gọn, bố cục khoa học, có kế thừa và đổi mới; phần phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có trọng tâm, sát với yêu cầu nhiệm vụ của cấp mình, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai thực hiện.

Theo hướng dẫn, ngoài phần mở đầu, Báo cáo gồm có hai phần chính, gồm Phần thứ nhất: Tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ nhiệm kỳ 2014-2019; Phần thứ hai: Mục tiêu, chương trình hành động của MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024.

PV