Xăng tăng hơn 600 đồng/lít

Xăng tăng hơn 600 đồng/lít