Xác định phạm vi vành đai biên giới có chiều sâu dưới 100m

Tôi cần tìm hiểu quy định về việc xác định phạm vi vành đai biên giới có chiều sâu dưới 100m trong khu vực biên giới đất liền tỉnh Kiên Giang. Kính mong tòa soạn cung cấp thông tin về vấn đề này. Lê Văn Ân (Kiên Giang)

- Trả lời: Theo Điều 1, Quyết định số 1733/QĐ-UBND, ngày 1/8/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang thì việc xác định phạm vi vành đai biên giới có chiều sâu dưới 100m trong khu vực biên giới đất liền tỉnh Kiên Giang thực hiện theo quy định tại Điều 1, Quyết định số 679/QĐ-TTg, ngày 4/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Đoạn biên giới từ mốc 304/8 tọa độ (56716-51364) thuộc xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành đến mốc 304/6 tọa độ (57727-51666) thuộc xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành dài 1.072m, có chiều sâu từ 30m đến dưới 100m tính từ đường biên giới đến bờ Bắc sông Giang Thành, được giới hạn bởi 2 biển báo vành đai biên giới.

2. Đoạn biên giới từ mốc 301 tọa độ (64097-55478) thuộc xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành đến vị trí dự kiến cắm mốc 296 thuộc xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành (góc vuông, có tọa độ 64184-61102) dài 5.880m, có chiều sâu từ 50m đến dưới 100m, tính từ đường biên giới hiện quản (kênh 79) đến bờ bắc kênh Vĩnh Tế.

Ngoài ra, Điều 2, Quyết định số 1733/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang cũng quy định rõ trách nhiệm quản lý hoạt động trong vành đai biên giới có chiều sâu dưới 100m, cụ thể như sau:

1. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Giang Thành tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia; hoạt động trong vành đai biên giới có chiều sâu dưới 100m theo quy định pháp luật.

2. Các sở, ngành liên quan và UBND huyện Giang Thành thực hiện nghiêm các quy định quản lý nhà nước về biên giới, vành đai biên giới có chiều sâu dưới 100m; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, mốc quốc giới; huy động quần chúng nhân dân thực hiện phong trào toàn dân tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; phòng, chống các hoạt động vi phạm chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới đất liền tỉnh Kiên Giang.

BBP

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/xac-dinh-pham-vi-vanh-dai-bien-gioi-co-chieu-sau-duoi-100m-post466186.html