Xác định loại công trình để tính định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước

Ngày 14/10/2016, TCty Licogi - CTCP gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc xác định loại công trình để tính định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có Công văn số 2517/BXD-KTXD, ngày 09/11/2016 trả lời như sau:

Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng gói thầu “San nền và nắn dòng sông Mông Dương thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương” nêu trong văn bản số 536/CV-Licogi ngày 14/10/2016 thực hiện trong giai đoạn có hiệu lực của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Xác định loại công trình để tính định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước - Ảnh 1

Thi công gói thầu san nền và nắn dòng sông Mông Dương thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương.

Theo quy định tại mục 2.2.1.2 của Thông tư số 05/2007/TT-BXD thì đối với các hạng mục công trình tương ứng với từng loại công trình thì mỗi hạng mục công trình đó được coi như một công trình độc lập và được áp dụng định mức tỷ lệ chi phí chung theo loại hình công trình phù hợp.

Như vậy, loại công trình phù hợp với gói thầu thi công hạng mục “San nền và nắn dòng sông Mông Dương thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương” nêu trong văn bản số 536/CV-Licogi để xác định định mức chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước là công trình hạ tầng kỹ thuật.

Đoan Trang